Kilka słów wstępu...

W dniu 1 stycznia 2008 roku, z inicjatywy sześciu instytutów badawczych, działających na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, rozpoczęło działalność naukową Konsorcjum  Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk.

Założycielami i  członkami Konsorcjum są:

  1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  2. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  3. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
  4. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  5. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
  6. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Posiedzenie Rady Dyrektorów w dn.22.07.2010r., pierwsze w Prezydencji MIBMiK

Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum Ochota jest koncentracja i wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów pracujących w członkowskich Instytutach, w celu przygotowywania dużych projektów badawczych wykraczających poza możliwości aktywności pojedynczych jednostek PAN. Realizacja wyznaczonych zadań będzie pokrywać  się z obszarem statutowych działań Instytutów opartym o zagadnienia z: biologii, medycyny i bioinżynierii.

Zjednoczenie ogromu wiedzy merytorycznej poszczególnych Instytutów sprzyja również pozyskiwaniu grantów, m.in. dotacji Unii Europejskiej w ramach programów Innowacyjna Gospodarka oraz Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, co pozwala na  osiąganie większych efektów w zakresie badań. Posiedzenie Rady Dyrektorów w dn.09.06.2010r., z udziałem delegacji francuskiej W okresie dwu i pół roku działalności, Biocentrum Ochota pozyskało unijne fundusze nie tylko na realizację projektów, ale także na powiększanie zespołu kadry naukowej. Przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej powstał Ośrodek Transferu Technologii - Bio-Technology Innovations Platform, który w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości naukowców bio tech med. poprzez stypendia, staże i szkolenia (2010-2014)", rozpoczął wdrażanie programu stypendialnego dla doktorantów realizujących projekty aplikacyjne.

Eksperci Instytutów, wchodzących w skład Biocentrum Ochota, są wysoko cenionymi specjalistami na arenie krajowej i międzynarodowej. Świadczą o tym szeroko zakrojona współpraca naukowa z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz liczne zaproszenia do udziału w projektach, sympozjach, konferencjach, a także ogrom publikacji na temat dorobku naukowego.

Naukowcy z Biocentrum Ochota są również laureatami licznych nagród w kraju i za granicą, m.in. polskiego Nobla - najważniejszej nagrody za osiągnięcia  naukowe, przyznawanej corocznie przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Działalność Biocentrum Ochota nadzoruje Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą szefowie członkowskich Instytutów. Funkcję Prezesa Rady pełnią kolejno, w systemie rotacyjnym - co 6 miesięcy, wszyscy dyrektorzy, w ramach przyznawanej Instytutom półrocznej Prezydencji.